#Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU NAUKI TORUS

§1

Park Nauki Torus zwany dalej PNT ma swoją siedzibę w budynku usytuowanym przy ul. Płockiej 34 w Ciechanowie.

§2

 1. PNT, z zastrzeżeniem ust. 4 jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach tygodnia i godzinach:
  1) od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00,
  2) w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00 – 18.00.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.parknaukitorus.pl oraz w kasie PNT.
 3. Kasy otwierane są wraz z otwarciem PNT, a zamykane 30 minut przed zamknięciem PNT.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się otwarcie PNT w innych dniach i godzinach.

§3

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie PNT (zarówno na terenie otwartym jak i na ekspozycji) bez opieki osoby dorosłej.
 2. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni PNT.
 3. Szatnia PNT jest otwierana w momencie otwarcia PNT i czynna do momentu wyjścia ostatniego zwiedzającego.
 4. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych oraz środków pieniężnych.
 5. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do sal ekspozycyjnych PNT lub jednorazowego udziału w warsztatach.
 6. Wejście na teren PNT jest monitorowane poprzez zapis na nośniku elektronicznym wizerunku osób wchodzących, zwiedzających i wychodzących.
 7. PNT zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części przestrzeni PNT. Informacja o ograniczeniu dostępu, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu do PNT.
 8. PNT zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych eksponatach oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty przy nich zamieszczone.
 10. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom PNT.
 11. Spożywanie posiłków oraz napojów wniesionych na teren PNT jest dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Pracowników PNT. Osoby wychodzące z PNT oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli przez pracowników.
 12. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać na terenie PNT jest limitowana i nie może przekroczyć 50 osób.

§4

Zwiedzającym znajdującym się na terenie PNT zabrania się:

1) wchodzenia na obiekt „wieżę ciśnień”;

2) wynoszenia elementów wyposażenia PNT poza jego teren;

3) przenoszenia elementów wyposażenia PNT poza przeznaczone dla nich miejsca;

4) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia PNT;

5) wprowadzania zwierząt na teren PNT. Zakaz nie dotyczy wstępu osobom niepełnosprawnym z psem asystującym;

6) wnoszenia i wprowadzania na teren budynku ekspozycyjnego PNT rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jeżdżenia na nich;

7) wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym zwiedzającym przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia albo mogą zanieczyścić lub uszkodzić wyposażenie PNT;

8) spożywania posiłków i napojów poza miejscami wyznaczonymi przez Pracowników PNT;

9) prowadzenia działalności handlowej bez pisemnej zgody Kierownika PNT;

10)prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych;

11)organizowania zgromadzeń, występów artystycznych bez pisemnej zgody Kierownika PNT;

12)zastawiania, blokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych;

13)wnoszenia bagażu; dopuszczalne jest wnoszenie torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci oraz niezbędnego ze względów zdrowotnych; PNT zastrzega sobie prawo skontrolowania takiego bagażu. W przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu pracownicy PNT mają prawo nie wpuścić zwiedzającego na teren ekspozycji. W takim przypadku zwiedzającemu przysługuje prawo zwrotu ceny biletu.

§5

 1. Każda grupa zorganizowana osób nieletnich przebywa na terenie PNT z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
 2. W wypadku grup szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół podstawowych maksymalnie 10 dzieci.
 3. Rezerwacji dla grup zorganizowanych dokonywać można w kasie lub poprzez stronę internetową www.parknaukitorus.pl.
 4. Zorganizowane grupy powinny przybyć do PNT i zgłosić się do kasy – 10 minut przed zarezerwowaną godziną wstępu.
 5. Osoba odbierająca bilety zobowiązana jest do podania numeru rezerwacji i okazania potwierdzenia jej opłacenia.
 6. Wejście do PNT następuje o godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.

§6

 1. Teren PNT jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.
 2. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie PNT zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników PNT.

§7

Teren wokół wieży ciśnień oraz hol w budynku ekspozycyjnym jest ogólnodostępny.

§8

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Parku Nauki Torus www.parknaukitorus.pl oraz w punkcie sprzedaży biletu PNT.

ZAREZERWUJ BILETY JUŻ TERAZ

Zaoszczędź swój czas, kup bilet przez internet